*Alle bedragen zijn in miljoenen

Winst- en verliesrekening

2014 2013
Netto omzet 36,203 20,437
Bedrijfskosten 0,832 1,674
Afschrijvingen 10,959 8,494
Overige bedrijfskosten 11,791 10,168
Bedrijfsresultaat 12,621 0,101
Rentebaten of -lasten 0,117 0,002
Resultaat 12,868 0,099

 

Balans

31-12-14 31-12-13
Vaste activa
Materiële vaste activa 25,600 21,780
Inventaris en transport 14,705 9,329
Computers en aanverwanten 2,045 1,811
Vlottende activa
Liquide middelen 1,456 1,145
Bankrekening 11,619 9,407
Totaal 55,425 43,472
Passiva
Eigen vermogen 45,004 36,988
Kortlopende schulden 6,890 5,005
Omzetbelasting 3,531 1,479
Totaal 55,425 43,472